צור קשר הרשמה אודות שער
גלריה ארכיון מאמרים ניוזלטר הוספת תערוכה
תערוכות במזה"ת תערוכות באסיה תערוכות בארה"ב תערוכות באירופה תערוכות בגרמניה

תנאי שימוש באתר ExpoExpo

הנהלת האתר לתערוכות בחו"ל מודה למבקר על בחירתו להשתמש באתר ומאחלת לו שימוש פורה באתר.

טכנולוגיית החיפוש של האתר מאפשרת חיפוש ומציאה של תערוכות על פי פרמטרים שונים של חיפוש המתבסס על מאגרי המידע של מארגני התערוכות ושל מרכזי התערוכות השונים ברחבי העולם. מבלי לפגוע בתנאים שלהלן, מובהר בזה מפורשות למבקר כי רק מידע אשר נמסר ישירות על ידי מארגן התערוכה ו/או מרכז הירידים הוא המידע הנכון והמעודכן בקשר לכל תערוכה ותערוכה ואל למבקר לתכנן את נסיעתו לתערוכה ולהוציא הוצאות לשם כך בטרם ביצע בירור כאמור.

 1. תוקף תנאי השימוש:
  מסמך זה יוגדר להלן כ:"תנאי השימוש", או "התנאים" ותוקפו כתוקף הסכם בין הנהלת האתר ובין המבקר בו. הואיל והמבקר הועמד, עם כניסתו לאתר, על חובתו לעיין בתנאים טרם כל שימוש באתר, הרי שכל מבקר באתר מוחזק כמי שמסכים לתחולתם של התנאים על השימוש באתר. עוד יוחזק המבקר כמי שהסכים מפורשות לשינויים אשר מפעילת האתר תכניס מעת לעת בתנאים, על פי הנסיבות העובדתיות והטכנולוגיות המשתנות.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי לגרוע מזכויותיה של הנהלת האתר לנקוט כל אמצעי וכל הליך כנגד מבקר המפר את הסכם זה ו/או פועל בניגוד לכל דין בשימוש באתר זה, הרי שהנהלת האתר תהיה רשאית, בכל עת, להפסיק את תוקפו של הסכם זה ביחסיה עם המבקר, גם ללא מתן הודעה מוקדמת בדבר כך למבקר ולעשות,לשם כך, שימוש בכל פתרון טכנולוגי אשר יאפשר חסימת הכניסה לאתר מהמשתמש. מבקר החש כי לא היה הצדק לסיום ההסכם עימו, כאמור, זכאי לפנות להנהלת האתר, להסביר את העובדות, כפי שהוא רואה אותן ולבקש חידוש ההסכם עימו.

 2. רישום ושימוש בפרטי המבקר:
  תנאי לביקור באתר ולעשיית שימוש במידע הכלול בו הוא רישום של המבקר ופרטיו המלאים במקום המיועד לכך. ללא רישום מוקדם ומלא בחלונות המיועדים לכך, לא יקבל המבקר "קוד-אישי-סודי" ולא יורשה המבקר לעשות שימוש באתר. מובהר למבקר והוא מסכים לכך שהקוד הנמסר לו, נמסר לשימושו האישי בלבד, אין להעבירו לאחרים ואין לעשות בו כל שימוש, מלבד כניסה לאתר באמצעותו. כל שימוש אשר תעשה הנהלת האתר בפרטי המבקר יהיה על פי חוק בלבד והנהלת האתר לא תחסוך כל מאמץ על מנת לשמור את פרטי המבקר בחסיון גמור ותעשה בהם שימוש אך ורק לשם העברת מידע בדוא"ל על ידי הנהלת האתר ו/או למטרות אחרות ובהסכמת המבקר. מידע זה, יועבר גם באמצעות ניוזלטר שבו ישולבו גם פרסומות של נותני שרותים. בחתימתו על התקנון, מאשר המשתמש את הסכמתו לקבל את המידע כמצוין לעיל. יחד עם זאת,בכל העברת מידע באמצעות הדוא"ל תינתן למשתמש האפשרות לציין אם הוא מעדיף שלא לקבל דוא"ל מהנהלת האתר. הנהלת האתר מתחייבת להסיר את שמו מרשימת התפוצה.

 3. השימוש באתר:
   האתר הוא מנוע חיפוש בלבד והאתר אינו אחראי לתערוכות ולירידים הנזכרים בו ו/או שיש אליהם "לינקים" בו ו/או למוצרים ולשירותים המוצעים באותם תערוכות וירידים. יתרה מזו: להנהלת האתר אין כל יכולת טכנית לבצע בדיקות כלשהן של המוצרים והשירותים הנזכרים באתר ו/או שיש אליהם "לינקים" באתר.

  הפרסומות באתר, אם ישנן, הן באחריות המפרסם בלבד ואם, כתוצאה מפרסום זה, נוצרה התקשרות בין המבקר ובין המפרסם, הרי שהתקשרות זו הינה באחריות משותפת של המבקר ושל המפרסם ולאתר אין כל אחריות לגביה.

  מובהר כי האתר מהווה אמצעי חיפוש ותקשורת משוכלל בלבד וכי אין להנהלת האתר כל אינטרס עיסקי ו/או אחר בעיסקאות אשר יקשרו עקב השימוש באתר, אם יקשרו.

  ה"לינקים", המופיעים באתר, הוכנסו לתוכו לנוחיותו של המבקר בלבד ואין להנהלת האתר כל אחריות, מכל סוג ומין, לגבי האתרים ו/או מנועי החיפוש המקושרים ב"לינקים", תוכנם, אמינותם, איכותם, חוקיותם ומכל בחינה אחרת שהיא, לרבות, עצם פעולתם.

 4. כשלים טכנולוגיים:
  הנהלת האתר עושה כל מאמץ לספק שירות רצוף, יעיל ומהיר למבקרים באתר.
  אם, למרות המאמצים, נוצר כשל טכנולוגי בעטיו לא ניתן, באורח זמני, לספק שירות למבקרים, הנהלת האתר תעשה כל מאמץ לאתר את התקלה ולתקנה במהירות האפשרית.

  הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנוצר, אם נוצר, עקב הפסקת פעילות האתר מכל סיבה שהיא, לכל פרק זמן וכן, לא תהיה אחראית לכל שיבוש בהעברת מידע ולכל נזק שיגרם עקב כך ו/או לכל נזק מכל סוג אחר.

  המבקר מצהיר כי, הוא בחר להשתמש באתר על אחריותו בלבד ולאחר שנטל בחשבון את כל האפשרויות של תוצאות השימוש האמור, קבע לעצמו את ההגנות להן הוא זקוק, מבחינה מסחרית וטכנולוגית, כתנאי לשימוש באתר ובא על סיפוקו.

 5. תשלום בעד הגלישה והחיפוש:
  הגלישה באתר היא בתשלום למנויים בלבד (למעט מנוי נסיון). עבור הגלישה והחיפוש באתר, מתחייב המבקר למלא את פרטיו כתנאי לגלישה.  האתר מאובטח בשיטת SSL 
 6. התחייבויות המבקר: 
 7. המבקר מתחייב: המנוי הוא אישי- המנוי מתחייב לא להעביר את פרטי המנוי לשימוש של אדם אחר. המערכת מנתרת את אופן השימוש ואם ימצא שימוש שאינו תואם את המדיניות מסתכן המבקר בביטול המנוי.
 8. שלא לעשות כל שימוש שאינו סביר והוגן על פי מטרותיו המוגדרות של האתר.
  • שלא להטעות מבקרים אחרים באתר, ו/או מארגני תערוכות ו/או מרכזי ירידים ו/או את הנהלת האתר ו/או להעביר ולמסור מידע לא נכון ו/או לא חוקי ו/או לא מוסרי בהודעות שימסור באמצעות האתר ו/או כתוצאה מהביקור בו.
  • שלא לפגוע בזכויותיו ו/או ברכושו ו/או בפרטיותו ו/או בכבודו של איזה צד שלישי בכל צורה, אופן ומידה.
  • שלא לנסות לגרום לשיבוש בפעילותו הסדירה של האתר ו/או של אתרים אחרים ו/או של מאגרי מידע שבאתר ו/או שבאתרים אחרים ו/או של משתמשים פרטיים ו/או ציבוריים.
  • שלא להעתיק מהאתר כל מידע שלא הוגדר כניתן ו/או מותר להעתקה ושלא לעשות שימוש במידע שהועתק אלא רק לצורך ובמידה שהותרה במפורש באתר.
  • שלא לפגוע בזכויות הקניין הרוחני, מכל סוג ומין, לרבות שלמות המידע (כמבואר לעיל) של הנהלת האתר ו/או של המציגים באתר ו/או של מארגני התערוכות/ירידים הנזכרים באתר.
  • שלא להכליל באתר כל מידע, מקום שהמידע לא התבקש ועד כמה שהוא התבקש. וכן, מאשר המבקר, מצהיר ומתחייב כי כל הזכויות לגבי מידע, כאמור, הינן בבעלותו המלאה וכי אין במידע האמור כל פגיעה ו/או הפרה של איזו זכות של צד ג` ו/או של כל דין.
  • לשפות את האתר ואת המציגים ואת המארגנים ואת מרכזי הירידים עקב כל נזק ו/או הוצאה ו/או נזק, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו להם עקב שימוש של המבקר באתר שלא על פי התנאים שלעיל ו/או על פי כל דין ולהחזיר להם כל סכום שהוציאו ו/או התחייבו ו/או חוייבו להוציא ו/או שהם עלולים להתחייב, או להיות מחוייבים בהוצאתו והכל על פי דרישה ראשונה אשר תשוגר למבקר על פי כתובת הדואר האלקטרוני שהותיר באתר ו/או לאחר שהמבקר אותר פיזית, או אלקטרונית בדרך אחרת.


 9. שיפוט:
  על פרשנותו של הסכם זה, הפרתו ו/או קיומו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל תובענה שעילתה, ישירות ו/או בעקיפין, הסכם זה ו/או השימוש באתר יובאו באורח יחודי ובלעדי בפני בתי המשפט אשר בתל אביב, ישראל.

ללאומיותו של המבקר, המציג ו/או המארגן, יצרן המוצרים ו/או ספק השירותים ולמיקומם הפיזי של התערוכה ו/או היריד בעיקבותיהם נזכר ו/או בוצע הפרסום באתר זה, אם היו כאלה, לא תהיה כל השפעה על הקביעות האמורות.

 
תנאי שימוש | כל הזכויות שמורות
בניית אתרים : אולסי מערכות
התערוכה הבינלאומית לתעשיית העץ והרהיטים. 19-21/11/2019 ביתן 2 - מרכז הירידים

התערוכה הבינלאומית לתעשיית העץ והרהיטים. 19-21/11/2019 ביתן 2 - מרכז הירידים


itex שרותי תערוכות בינלאומיות בע"מ


ספר הדרכה לתערוכות


shalevart